Ny programpunkt inför 2019

Inför nästa års Borås Pride håller vi på att arbeta fram en ny programpunkt. En programpunkt som fortfarande är under ’bearbetning’ så vi vet ännu inte hur slutresultatet kommer att ta sig i form men det vi vet är att ni vackra människor kommer stå i fokus.
 
Vi är så evigt tacksamma för alla som på något sätt besöker och tar del av alla aktiviteter före, under och efter Borås Pride. Tyvärr har inte alla den möjligheten.
 
2018 går nu mot sitt slut men det finns än idag människor som av olika anledningar inte kan, vill, får, vågar att på något sätt delta i våra olika aktiviteter och programpunkter. Det kan bero på allt ifrån ekonomiska hinder, en familj som inte tillåter en att delta, geografiska skillnader som står i vägen, en rädsla om vad andra skall tycka om att exempelvis gå med i paraden. Anledningarna kan vara många.
 
Men vi vill göra era röster hörda. Vi vill att ni skickar in era tankar, funderingar, era historier till oss. Det kan vara allt från 3 meningar till en hel A4-sida. Det är viktiga är att det är era ord, era känslor, era viljor som beskrivs i texten. Självklart får man vara anonym.
 
Vad tänker ni om livet? Finns det tankar som tynger er? Vad är ni tacksamma för? Vad är ni bekymrade över? Hur vill ni att ert liv ska se ut? Hur vill ni att världen skall se ut utifrån era tankar och känslor? Finns det någon/några personer i ditt liv du vill hylla? Släpp orden fria och skriv ned dem och skicka in till oss.
 
Maila in texterna till: info@boraspride.se senast 28 februari 2019.
 
Hur dessa texter kommer att presenteras är som sagt inte riktigt bestämt än. Det kan vara inlägg i våra sociala medier, uppläsning inför en större samling, inlägg i vårt programblad etc.
 
Syntolkning: en tom stol framför en ljus vägg
 
 
*****************************
 
 
Prior to next year’s Borås Pride, we are working on developing a new program. A program point that is still under ”processing” so we still do not know how the final result will take shape but what we know is that you beautiful people will be in focus.
 
We are so forever grateful to anyone who in any way visits and takes part in all activities before, during and after Borås Pride. Unfortunately, not everyone has that opportunity.
 
2018 is about to end, but today there are people who, for various reasons, can not, want, get, dare to somehow participate in our various activities and programs. It may be because of economic barriers, a family that does not allow one to participate, geographical differences that are in the way, a fear of what others should like to join the parade for example. The reasons can be many.
 
But we want to make your voices heard. We want you to submit your thoughts, your stories to us. It can range from 3 sentences to an entire A4 page. What’s important is that it’s your words, your feelings, your wills as described in the text. Of course, you can be anonymous.
 
What do you think about life? Are there thoughts that are heavy? What are you grateful for? What are you concerned with? How do you want your life to look like? How do you want the world to look out of your thoughts and feelings? Are there any / some people in your life you want to pay tribute to? Release the words free and write them down and submit to us.
 
Mail in the texts to: info@boraspride.se by 28 February 2019.
 
As I said, how these texts will be presented are not really decided yet. There may be posts in our social media, reading for a larger collection, posts in our application page, etc.
 
Syntax: an empty chair in front of a light wall

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *